Sklep firmowy z oprogramowaniem mailingowym dla firm

Regulamin zakupu licencji

AnoMail Software, ul. Plac Osiedlowy 2 m. 1, 41-506 Chorzów. NIP: 644-285-89-58

Przed zakupem zachęcamy do bezpłatnego przetestowania programu AnoMail, z którego można korzystać przez 30-dni zupełnie bezpłatnie. Nie ma konieczności po okresie próbnym zakupu licencji. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z naszym BOK.

1.0 Postanowienia ogólne

1.1.  Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.AnoMail.pl prowadzony jest przez firmę AnoMail Software dr Przemysław Rusiecki (w skrócie AnoMail Software) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Firma prowadzi działalność pod adresem ul. Plac Osiedlowy 2/1, 41-506 Chorzów, NIP 6442858958 , REGON 386215900. Adres siedziby firmy jest także adresem do doręczeń. Adres poczty elektronicznej: biuro(at)anomail.pl

1.2. Firma AnoMail SOFTWARE jest Producentem i oficjalnym dystrybutorem licencji na oprogramowanie AnoMail autorstwa dra Przemysława Rusieckiego, które służy do realizacji masowych kampanii e-mailingowych.

1.3. Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sklepem.

1.4.  Dokonanie zakupu oprogramowania poprzez Sklep jest związane z akceptacją zasad i warunków sprzedaży przedstawionych w niniejszym Regulaminie.

1.5. Sprzedawca zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego 24h na dobę przez cały rok pod warunkiem korzystania przez Klienta z aktualnej wersji przeglądarki internetowej Mozilla Firefox lub jej odpowiednika z włączoną obsługą plików cookies, JavaScript.

1.6. Klienci mogą kontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: zamowienia(at)anomail.pl lub telefonicznie pod stacjonarnymi numerami telefonów (32) 441-60-14 oraz (22) 203-56-66. Koszt połączenia zgodny z cennikiem Państwa operatora telekomunikacyjnego za połączenia z numerami stacjonarnymi.

2.0 Podstawowe definicje używanych pojęć

2.1. Regulamin – zbiór przepisów określający prawa Klienta oraz zasady i warunki sprzedaży licencji na oprogramowanie AnoMail a także zasady postępowania reklamacyjnego.

2.2. Sklep lub Serwis internetowy to witryna w sieci Internet dostępna pod adresem WWW.ANOMAIL.PL poprzez którą odbywa się sprzedaż licencji i dostarczenie oprogramowania AnoMail.

2.3 Klient to osoba fizyczna (prywatna lub przedsiębiorca), prawna lub inna jednostka organizacyjna, która kupuje w Sklepie licencje na oprogramowanie AnoMail.

2.4 Użytkownik to osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z oprogramowania zakupionego przez Klienta.

2.5. Licencja na oprogramowanie – umowa na korzystanie z oprogramowania komputerowego, zawierana pomiędzy Klientem, który będzie użytkował program i producentem oprogramowania AnoMail, określa warunki na jakich Klient może korzystać z programu AnoMail.

2.6. Komputer to urządzenie klasy PC, które spełnia minimalne wymagania techniczne niezbędne do uruchomienia oprogramowania AnoMail, składające się z procesora, pamięci oraz urządzeń wejścia/wyjścia.

2.7. Licencja jednostanowiskowa – licencja umożliwiająca instalację oprogramowania AnoMail tylko i wyłącznie na jednym komputerze (1PC). Licencja przypisywana jest do urządzenia (komputera) czyli sprzętu na którym została aktywowana.

2.8. Licencja wielostanowiskowa – licencja umożliwiająca zainstalowanie oprogramowania na więcej niż jednym komputerze zgodnie z wybraną przez Klienta opcją licencji. Każda aktywacja licencji na nowym komputerze powoduje zmniejszenie limitu dostępnych aktywacji. Do licencji wielostanowiskowych stosuje się wspólny klucz dla wszystkich instalacji (kopii) programu.

2.9. Kod aktywacyjny zwany kluczem rejestracyjnym to unikalny ciąg znaków alfanumerycznych przypisany do konkretnego Użytkownika i dostarczony Klientowi przez stronę internetową Sklepu po dokonaniu zakupu licencji.

2.10. Aktywacja licencji zwana także aktywacją programu wykonywana jest za pomocą kodu aktywacyjnego, który przypisany jest do Klienta. Aktywacja programu przyporządkowuje licencję do konkretnego komputera tj. sprzętu i oznacza wykorzystanie jednej aktywacji.

2.11. Pomoc techniczna zwana wsparciem technicznym lub opieką serwisową to dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz pomoc oferowana przez Producenta w kwestii rozwiązywania problemów związanych z użytkowaniem programu AnoMail. Opieka serwisowa świadczona jest w okresie 12 miesięcy od daty zakupu licencji przez Klienta.

2.12. Analizatory antyspamowe to funkcjonalność oprogramowania AnoMail, która pozwala wyeliminować podstawowe błędy podczas tworzenia wiadomości e-mail a w konsekwencji zmniejszyć ryzyko kwalifikacji listu jako spam przez filtry antyspamowe.

2.13. Baza antyspamowa zwana „Brak zgód na mailing” pozwala z listy wysyłkowej użytkownika programu AnoMail usunąć adresy e-mail osób fizycznych, organizacji oraz firm do których nie powinno się wysyłać żadnych zapytań oraz ofert.

2.14. Klasyfikator adresów e-mail pod kątem RODO to funkcja programu, która pozwala segregować adresy e-mail pod kątem danych osobowych, dzielić adresy e-mail na ogólne, skrzynki pracowników itp.

2.15. Analizator ryzykownych adresów e-mail to funkcja do wykrywana globalnych zabezpieczeń antyspamowych, która umożliwia zminimalizowanie ryzyka umieszczenia serwera pocztowego nadawcy na listach spamerskich.

2.16. Międzynarodowa baza błędnych adresów to funkcja pozwalająca usunąć z zakupionej bazy danych nieaktualne adresy a tym samym ochronić serwer pocztowy nadawcy przed obniżeniem reputacji za wysyłkę na nieistniejące adresy.

2.17. Monitoring reputacji domeny nadawcy oraz serwera wysyłkowego to funkcja programu AnoMail, która sprawdza na żywo czy Państwa serwer pocztowy, domena lub adres e-mail nie zostały zgłoszone na popularne listy antyspamowe.

3.0 ochrona danych klienta oraz polityka prywatności

3.1 Sklep ANOMAIL.PL jest Administratorem Danych Osobowych Klientów zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane Klienta nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym podmiotom.

3.2 Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie w tym adres e-mail, który będzie jego identyfikatorem (tzw. loginem) oraz nazwę (np. firmy lub imię i nazwisko) na jaką ma być zarejestrowany program.

3.3. Sklep przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia w tym wystawienia imiennej licencji na oprogramowanie AnoMail.

3.4. W przypadku zakupu licencji programu AnoMail wraz z serwerem pocztowym dane klienta przekazywane są do firmy hostingowej Suport Mirosław Kryska (ul. Trzebińska 40, 32-500 Chrzanów, NIP: 628-100-79-41) właściciela marki Niebieski.net w celu uruchomienia serwera pocztowego do e-mailingów.

3.5. Po zakupie licencji Klient otrzymuje indywidualne konto w serwisie ANOMAIL.PL, dzięki któremu po zalogowaniu do strefy klienta (tzw. Panel Użytkownika) będzie mógł pobrać oprogramowanie w wersji elektronicznej oraz uzyskać dostęp do kodu aktywacyjnego i ewentualnych późniejszych aktualizacji oprogramowania.

3.6 Adres e-mail stanowiący identyfikator Klienta (tzw. login) w systemie Sklepu nie będzie mógł być samodzielnie zmieniony przez Klienta gdyż stanowi integralną część licencji.

3.7 Adres e-mail podany podczas rejestracji będzie uprawnionym adresem do korzystania z pomocy technicznej. Ponadto tylko ten adres e-mail może być użyty do uruchomienia procedury zmiany hasła do serwisu ANOMAIL.PL a w tym uzyskania dostępu do wersji instalacyjnych oprogramowania oraz kodu aktywacyjnego przypisanego do Klienta.

3.8. W szczególnych przypadkach zmiana Identyfikatora klienta czyli loginu będzie możliwa na zlecenie Klienta. Dyspozycja zmiany musi być wysłana do Sklepu z adresu e-mail lub domeny, na jaki zarejestrowano program lub z innego adresu po weryfikacji tożsamości Klienta.

3.9. Klient ma możliwość wglądu w swoje dane oraz możliwość wprowadzania zmian a także na życzenie prosić o usunięcie ich z systemu komputerowego Sklepu, przy czym będzie się to wiązało z utratą licencji na program AnoMail.

3.10. Klient oświadcza, że podawane przez niego dane podczas składania zamówienia, w tym adres e-mail na który przesyłane będą dane do pobrania programu, są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich ani powszechnie obowiązującego prawa.

3.11. Adres e-mail stanowiący identyfikator Użytkownika będzie wykorzystywany do kontaktu Producenta z Klientem a tym samym, może być użyty do przekazania ważnych informacji związanych z projektem Anomail. W każdej chwili klient może zablokować ich otrzymywanie informując o tym Producenta.

3.12. Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie w bezpiecznym miejscu danych dostępowych do pobrania programu w tym loginu, hasła, kodu aktywacyjnego oraz plików instalacyjnych wchodzących w skład oprogramowania AnoMail. Przekazywanie powyższych danych do informacji publicznych jest zabronione.

3.13. Cel przetwarzania danych osobowych to wykonanie umowy sprzedaży licencji lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawa prawna Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy licencyjnej.

3.14. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw dot. przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku licencja na program AnoMail zostanie zablokowana a dane osoby zostaną usunięte z systemu sprzedawcy licencji.

4.0 Zakres świadczonych usług w serwisie AnoMail.pl

4.1 Sklep internetowy prowadzi sprzedaż licencji na oprogramowanie AnoMail w postaci elektronicznej za pośrednictwem sieci Internet.

4.2. Program AnoMail działa tylko i wyłącznie na platformie Microsoft Windows. Do prawidłowej pracy oprogramowania AnoMail zaleca się korzystanie z systemu operacyjnego Windows 7 lub nowszego w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Z wymaganiami technicznymi można zapoznać się pod adresem strony internetowej: www.AnoMail.pl/wymagania

4.3. Oprogramowanie Anomail nie jest sprzedawane, lecz jest licencjonowane.

4.4. Umowa kupna dotyczy wyłącznie licencji na używanie programu oraz prawa do aktualizacji oprogramowania AnoMail w wybranym przez Klienta okresie.

4.5. Sklep prowadzi sprzedaż licencji komputerowych wyłącznie na terenie Polski realizując zamówienia złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne, zamieszkałe lub mające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4.6. Wraz z zakupem licencji Klient otrzymuje możliwość korzystania z pomocy technicznej oferowanej przez Producenta, która realizowana jest drogą elektroniczną w okresie zależnym od zakupionej opcji licencji wynoszącym 12 miesięcy, liczonym od daty dostarczenia licencji Użytkownikowi.

4.7. Pomoc techniczna obejmuje podstawowe informacje z zakresu działania programu oraz kwestie związane z rozwiązywaniem problemów dot. użytkowania programu.

4.8. Pomoc techniczna nie obejmuje indywidualnych szkoleń (w tym teleporad) z zakresu obsługi programu, które świadczone są odpłatnie oraz nie dotyczy rozwiązywania problemów nie związanych bezpośrednio z obsługą oprogramowania AnoMail.

4.9. Producent oferuje pomoc techniczną Klientom posiadającym aktywne wsparcie techniczne, korzystającym z aktualnej wersji oprogramowania AnoMail oraz używającym aktualnego systemu operacyjnego Windows w polskiej lub angielskiej wersji językowej. Więcej na temat dostępu do pomocy technicznej można poczytać pod adresem: www.AnoMail.pl/wsparcie

4.10. Producent gwarantuje Klientowi dostęp do wersji instalacyjnej oprogramowania poprzez stronę AnoMail.pl tylko w okresie aktywnego wsparcia technicznego. Producent nie oferuje przechowywania kopii zapasowej zakupionego oprogramowania po upływie okresu wsparcia technicznego.

4.11. W okresie aktywnej opieki serwisowej Producent gwarantuje Klientowi możliwość przedłużenia dostępu do opieki serwisowej oraz aktualizacji oprogramowania na okres kolejnego roku z rabatem wynoszącym do 50% ceny licencji, którą Klient wybierze. Rabat liczony jest od regularnej ceny licencji i nie może być łączony z innymi promocjami.

4.12. Po wygaśnięciu opieki serwisowej Klient będzie mógł zakupić aktualizację licencji AnoMail (tzw. upgrade) z rabatem wynoszącym do 20%, liczonym od regularnej ceny wybranej przez siebie opcji licencji. Rabat liczony jest od regularnej ceny licencji i nie może być łączony z innymi promocjami.

4.13. W wybranych opcjach licencji oraz tylko w okresie aktywnej opieki serwisowej producent oferuje dostęp do aktualizacji analizatorów antyspamowych, monitoringu reputacji serwera i domeny nadawcy, funkcji „Brak zgód na mailing” oraz „Międzynarodowej bazy błędnych adresów e-mail„, które uaktualniane są automatycznie przez Internet.

5.0 Zamówienia licencji, płatności oraz zasady dostarczenia oprogramowania

5.1. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz rejestracji w serwisie ANOMAIL.PL podając adres e-mail oraz dodatkowe dane niezbędne do rejestracji licencji a tym samym identyfikacji zamawiającego.

5.2. Płatność za zakup licencji może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych online (PayU S.A.), na podstawie faktury proforma lub przelewem na konto bankowe Sklepu.

5.3. W przypadku płatności kartą kredytową lub przelewem online poprzez PayU, Klient od razu otrzymuje na podany adres e-mail wszystkie dane niezbędne do użytkowania programu. W praktyce cała operacja płatności online nie powinna zająć więcej niż 15 minut.

5.4. W przypadku zamówienia na podstawie faktury proforma na adres e-mail podany podczas składania zamówienia przez Klienta wysyłana jest faktura proforma, na podstawie której Klient dokonuje płatności w terminie określonym na fakturze proforma.

5.5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub dni ustawowo wolne od pracy mogą być realizowane w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

5.6. Po zaksięgowaniu płatności lub po otrzymaniu od Klienta potwierdzenia dokonania wpłaty (wygenerowanego przez system bankowy) w serwisie ANOMAIL.PL tworzone jest konto dla Użytkownika a system komputerowy Sklepu przesyła na podany adres e-mail, dane niezbędne do pobrania programu.

5.7. Program pobierany jest przez Użytkownika ze strony internetowej ANOMAIL.PL po zalogowaniu do strefy klienta (Panel Użytkownika) z użyciem loginu oraz tymczasowego hasła przesłanego przez system komputerowy Sklepu.

5.8. W przypadku zakupu licencji wraz z nośnikiem czyli płytą DVD, płyta wysyłana jest przez Sklep za pośrednictwem Poczty Polskiej na podany przez Klienta adres dopiero po zaksięgowaniu środków.

5.9. W okresie aktywnego wsparcia technicznego Producent oferuje możliwość pobierania programu ze strony ANOMAIL.PL. Po tym okresie dostęp do wersji instalacyjnych programu oraz aktualizacji nie będzie możliwy w związku z tym Klient zobowiązany jest do wykonania we własnym zakresie jednej kopii zapasowej zakupionej wersji oprogramowania AnoMail.

5.10. Za każdą sprzedaną licencję Sklep wystawia imienny dowód zakupu w postaci faktury VAT, która stanowi potwierdzenie zakupu licencji.

5.11. Dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, Klient podaje w trakcie składania zamówienia lub podczas pierwszego logowania do Panelu Użytkownika w serwisie ANOMAIL.PL

5.12. W przypadku podania fałszywych lub niepełnych danych, Sklep zastrzega sobie prawo do blokady licencji w celu przeciwdziałania nadużyciom.

5.13. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej.

5.14. Faktura VAT za zakup licencji wystawiana jest przez Sklep dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Sklepu w terminie do 7 dni.

5.15. Faktura VAT dostarczana jest Klientowi w wersji elektronicznej na podany podczas rejestracji adres e-mail lub na życzenie dodatkowo wysyłana jest w postaci papierowej za pośrednictwem Poczty Polskiej.

5.16. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewem online przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU S.A. i są oferowane zgodnie z Regulaminem tzw. transakcji jednorazowych firmy PayU S.A.

5.17. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu są cenami netto podawanymi w Polskich Złotych (PLN) i należy do nich doliczyć 23% VAT (podatku od towarów i usług). W przypadku zakupu licencji wraz z nośnikiem DVD koszty przesyłki na terenie Polski pokrywa Sklep.

5.18. W przypadku zakupu licencji przez zagraniczną firmę, Klient będzie zobowiązany do opłacenia podatku VAT od całkowitej kwoty nabycia licencji, zgodnie ze stawką VAT obowiązującą w jego kraju.

5.19. W przypadku zakupu licencji wraz z nośnikiem DVD przez zagraniczną firmę, koszty dostarczenia przesyłki poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pokrywa Klient zgodnie z cennikiem wysyłek Poczty Polskiej.

6.0 Licencja na oprogramowanie Anomail

6.1. Klient uprawniony jest do korzystania z oprogramowania AnoMail na warunkach określonych w umowie licencyjnej dołączonej do programu.

6.2. Klient zobowiązany jest zapoznać się z umową licencyjną i ją zaakceptować przed przystąpieniem do korzystania z oprogramowania AnoMail. Z umową licencyjną można zapoznać się przed zakupem programu pod adresem: www.AnoMail.pl/licencja

6.3. Aby korzystać w pełni ze wszystkich funkcji dostępnych w zakupionej opcji licencji, program AnoMail należy aktywować kodem aktywacyjnym otrzymanym od producenta.

6.4. Kod aktywacyjny przypisuje licencję do sprzętu komputerowego i powoduje zmniejszenie ilości dostępnych licencji o jedną sztukę. Wielokrotna aktywacja programu na tym samym komputerze nie powoduje zmniejszenia ilości dostępnych aktywacji. Więcej informacji na temat aktywacji można znaleźć pod adresem: www.AnoMail.pl/aktywacja

6.5. Producent oprogramowania nie przewiduje możliwości przenoszenia licencji z jednego komputera na kolejny tzn. nie ma możliwości deaktywacji licencji na jednym komputerze i ponownej aktywacji na innym. Aktywacja licencji na nowym komputerze powoduje zmniejszenie ilości dostępnych aktywacji o jeden.

6.6. W wybranych opcjach licencji Producent gwarantuje dostęp do analizatorów antyspamowych, usługi monitoringu reputacji nadawcy, funkcji Brak zgód na mailing, Klasyfikatora adresów e-mail pod kątem danych osobowych oraz międzynarodowej bazy błędnych adresów e-mail. Funkcje te dostępne są tylko w okresie aktywnego wsparcia technicznego.

7.0 Reklamacje i zwroty

7.1.  Przed dokonaniem zakupu Klient powinien skorzystać z wersji demonstracyjnej oprogramowania AnoMail, która może być użytkowana przez 30 dni, aby upewnić się, że oprogramowanie spełnia wszystkie wymagania Klienta oraz jest dostosowane do systemu komputerowego używanego przez Klienta.

7.2.  Licencje na oprogramowanie są imienne oraz wystawiane dla konkretnego Klienta i dlatego nie podlegają anulowaniu lub zwrotowi.

7.3.  Ewentualne zwroty będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w szczególnych sytuacjach. W przypadku chęci zwrotu oprogramowania Klient powinien skontaktować się ze Sklepem w ciągu 14 dni od daty otrzymania licencji np. wysyłając e-mail na adres: reklamacje(at)anomail.pl i podając dokładne dane umożliwiające jego identyfikację oraz uzasadnienie chęci zwrotu licencji na oprogramowanie AnoMail.

7.4.  Reklamacje będą rozpatrywane indywidualnie w ciągu 7 dni od ich otrzymania. Potwierdzenie otrzymania rezygnacji zostanie odesłane do Klienta na adres e-mail, z którego wpłynęła rezygnacja.

Przykład formularza rezygnacji przedstawiono poniżej.

Zwrot oprogramowania Anomail

Ja …………………………………………………………………………………………………………
(wpisać imię i nazwisko, nazwa firmy)
e-mail: …………………………………………………………………………………………………………
(login w systemie AnoMail)

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży licencji
na program AnoMail ponieważ:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(opcjonalnie opisz w kilku słowach dlaczego chcesz zrezygnować z zakupionej licencji)

Data zawarcia umowy: ………………………………………….,
Data otrzymania dostępu do programu: ………………………………………….,
Ilość wykorzystanych licencji: ………………………………………….,
(na ilu komputerach zainstalowano program?)

Imię i nazwisko:…………………………………………………………..
Adres: ………………………………………………………………………..
Data: ………………………………………………………………………….

8.0 Postanowienia końcowe

8.1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

8.2. Sklep zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

8.3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen lub opcji licencji znajdujących się w ofercie zwłaszcza w przypadku udostępnienia nowej wersji oprogramowania AnoMail, przy czym zmiany nie będą dotyczyły Klientów, którzy dokonali zamówienia licencji przed wprowadzeniem zmian.

8.4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta a tym samym nie może być w ten sposób interpretowane.

8.5. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, Sklep zobowiązuje się bezwzględnie podporządkować zapisom prawa a wszelkie kwestie sporne interpretować na korzyść Klienta.

8.6. Regulamin w niniejszej formie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2021 r.